×
Αρχική Νικητές
Φρεσκάρετε τις γνώσεις σας
Για τα ρούχα, από το Dixan Για τα λαχανικά, από την Bonduelle
Δώρα Όροι και Προϋποθέσεις


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΩΡΑ & ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «QR Code Θανόπουλος»

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η εταιρεία HENKEL HELLAS A.B.E.E που εδρεύει στην οδό Κύπρου 23 στο Μοσχάτο Αττικής, 18346 και η ανώνυμη εταιρεία BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT, FOOD INDUSTRY, η οποία εδρεύει στην Ουγγαρία, 2750 Nagykőrös, Ceglédiút 25 και νόμιμα εκπροσωπείται από την εταιρεία KOΡE ως εξουσιοδοτημένος διανομέας προϊόντων Bonduelle για την Ελλάδα που εδρεύει στον Αιγαία 64 Κορωπί Αττικής, 19400 (εφεξής «οι Διοργανωτές») διοργανώνουν τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «QR Code Θανόπουλος» (εφεξής «ο Διαγωνισμός») με την συνεργασία και την υποστήριξη της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (εφεξής «ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ»), που εδρεύει στην Νέα Ερυθραία Αττικής, Χαριλάου Τρικούπη 164 & Αίαντος, 14671 σύμφωνα με τους παρόντες όρους συμμετοχής (εφεξής «οι Όροι»). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας «» (εφεξής η «Ιστοσελίδα»).

Οι Διοργανωτές αναλαμβάνουν να παρέχουν τα δώρα του διαγωνισμού και η εταιρεία Θανόπουλος θα παρέχει τις δωροεπιταγές και θα διαθέσει την Ιστοσελίδα.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο και με οποιονδήποτε τρόπο ότι ο συμμετέχων στο Διαγωνισμό δεν πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις: (α): οι Διοργανωτές ακυρώνουν τη συμμετοχή του εν λόγω συμμετέχοντος άμεσα, (β) ο συμμετέχων υποχρεούται να επιστρέψει άμεσα τυχόν δώρα που έλαβε, (γ) οι Διοργανωτές δικαιούνται να αναζητήσουν την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας υπέστησαν εξαιτίας της κατά παράβαση των ως άνω προϋποθέσεων συμμετοχή ενός συμμετέχοντα στον παρόντα Διαγωνισμό.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων: Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι των Διοργανωτών εταιρειών, του ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ καθώς και της διαφημιστικής εταιρείας «Ι.ΦΕΛΟΥΚΑΣ – Σ ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗΣ Ο.Ε.», της διαφημιστικής εταιρείας «Addictad», της διαφημιστικής εταιρείας «Solid», όπως και οι σύζυγοι και συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού των ανωτέρω. Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό κατά τη συμμετοχή τους σε αυτόν δήλωσαν ψευδή στοιχεία, οι Διοργανωτές δύνανται: (α) να ακυρώσουν τη συμμετοχή των εν λόγω συμμετεχόντων, (β) να αναζητήσουν την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας υπέστησαν εξαιτίας της ψευδούς αυτής δήλωσης, (γ) να ζητήσουν την επιστροφή των δώρων που τυχόν έλαβαν οι εν λόγω συμμετέχοντες κατά την κλήρωση.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 06/03/2019 και ώρα 10.00 (εφεξής «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως και τις 02/04/2019 και ώρα 20.59 (εφεξής «Λήξη του Διαγωνισμού») μέσω της Ιστοσελίδας. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων διάρκειας του διαγωνισμού. Μετά την εκπνοή του χρόνου διάρκειας του Διαγωνισμού δεν θα γίνονται δεκτές συμμετοχές. Συμμετοχές μετά τη πάροδο του χρόνου λήξης του Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και δεν επάγονται αποτελέσματα, ούτε δεσμεύουν τους Διοργανωτές.

Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα, μονομερώς, κατά την κρίση τους, να τροποποιήσουν οποιονδήποτε όρο του Διαγωνισμού καθώς και να ματαιώσουν τη διεξαγωγή του, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσής μέσω της Ιστοσελίδας για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε (είτε πριν είτε μετά τη διεξαγωγή της κλήρωσης και πάντως πριν την απονομή των δώρων στους νικητές). Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της.

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των Όρων. Σε κάθε περίπτωση με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο συμμετέχων αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους Όρους. Ο χρήστης για να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό θα πρέπει να σκανάρει μέσω αντίστοιχης εφαρμογής από ηλεκτρονική συσκευή το QR code, το οποίο βρίσκεται σε καταχώρηση στο έντυπο ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ του μήνα Μαρτίου σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή καθώς και σε δείκτες και αφίσες που θα είναι τοποθετημένα εντός των φυσικών καταστημάτων. Με το που σκανάρεται το QR code από την ηλεκτρονική συσκευή, ο χρήστης οδηγείται αυτόματα στην Ιστοσελίδα, όπου θα πρέπει να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail κλπ) για να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, αλλά μπορεί να κερδίσει μόνο μία (1) φορά.

6. Εγκυρότητα συμμετοχής: Για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπ’ όψη το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση των Διοργανωτών και του ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα ή τρίτο ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στην Ιστοσελίδα εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού και (δ) πληροί τις προϋποθέσεις των προαναφερόμενων όρων 2 και 3.

7. Τρόπος ανάδειξης νικητών Διαγωνισμού:

7.1 Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, όλες οι έγκυρες, σύμφωνα με τα παραπάνω, δηλώσεις συμμετοχής, θα συγκεντρώνονται σε ειδικό αρχείο (excel) από την ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ και θα λαμβάνουν αύξοντα αριθμό.

7.2 Μετά την Λήξη του Διαγωνισμού, το αρχείο excel θα μεταβιβαστεί στην εταιρεία KOΡE, η οποία θα πραγματοποιήσει την κλήρωση την Πεμπτη 04/04/2019 και ώρα 11:00πμ, στα γραφεία της παρουσία επιτροπής αποτελούμενης από έναν εκπροσωπο της αλυσιδας και από έναν εκπρόσωπο του κάθε Διοργανωτή. Οι Διοργανωτές δίνεται με ανακοίνωσή τους προ 24 ωρών στην Ιστοσελίδα να τροποποιήσουν την ημέρα ή/ και την ώρα διεξαγωγής της κλήρωσης, εφόσον συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι.

7.3 Οι νικητές του Διαγωνισμού και οι αναπληρωματικοί τους θα προκύψουν μετά από ηλεκτρονική κλήρωση. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος (εφαρμογής), το οποίο εξασφαλίζει ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω.

8. Δώρα: Η ηλεκτρονική κλήρωση θα αναδείξει 106 τυχερούς νικητές και 20 αναπληρωματικούς. Οι νικητές θα ανακοινωθούν μέχρι την Πεμπτη 04/04/2019 στην Ιστοσελίδα της εταιρειας Θανοπουλος. Θα διατεθούν τα κάτωθι αναφερόμενα δώρα:

8.1 Ο πρώτος τυχερός θα κερδίσει 1 πλυντήριο ρούχων .

8.2 Οι επόμενοι 2 νικητές (2ος και 3ος) θα κερδίσουν απο μια 3μηνη διατροφολογικη συνδρομη απο το Ινστιτουτο Διατροφης του Δρ. Γρηγορακη.

8.3 Οι επόμενοι 3 νικητές (4ος, 5ος και 6ος) θα κερδίσουν απο μια θεση στο σεμιναριο μαγειρικης του σεφ Γιαννη Λουκακου.

8.4 Οι επόμενοι 100 νικητές (7ος – 106ος) θα κερδίσουν από μια δωροεπιταγή αξίας 3€. Η δωροεπιταγή θα μπορεί να εξαργυρωθεί στα φυσικά καταστήματα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ. Για να την εξαργυρώσει, θα πρέπει ο χρήστης να έχει συμπεριλάβει στην λίστα αγορών του τουλάχιστον ένα προϊόν που εμπορεύεται η εταιρεία Henkel και τουλάχιστον ένα προϊόν που εμπορεύεται η εταιρεία Bonduelle.

8.5 Για καθένα από τους 6 πρώτους τυχερούς κατά την σειρά της κλήρωσης, θα κληρωθούν και 6 επιλαχόντες. Για καθένα από τους 50 επόμενους τυχερούς κατά την σειρά της κλήρωσης δεν θα κληρωθούν αναπληρωματικοί.

9. Ενημέρωση για την κατακύρωση των δώρων: Τα ονοματεπώνυμα των νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν μέχρι την Πεμπτη 04/04/2018 στην Ιστοσελίδα. Επίσης, ο 1ος τυχερός νικητής θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά από το τμήμα marketing της εταιρείας HENKEL HELLAS A.B.E.E ώστε να γίνει η ενημέρωση του σχετικά με την ανακήρυξή του, οι επόμενοι 5 νικητές θα ειδοποιηθούν από το τμήμα marketing της εταιρείας της εταιρείας ΚΟΡΕ για λογαριασμο της Bonduelle στο κινητό τους τηλέφωνο και οι τελευταίοι 100 από την εταιρεία ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ με ηλεκτρονική επικοινωνία (e-mail). Οι Διοργανωτές ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση κατά την οποία οι συμμετέχοντες δεν έχουν δηλώσει ορθά τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από τους νικητές ή/και τους αναπληρωματικούς την αποστολή στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία) με σκοπό την ταυτοποίηση των προσώπων ώστε να είναι δυνατή η παροχή των δώρων.

10. Αποστολή δώρων: Ο 1ος νικητής θα πρέπει εντός δέκα (10) ημερών από την γνωστοποίηση της ανάδειξης του να επικοινωνήσει ο ίδιος με την διαφημιστική εταιρεία «Ι.ΦΕΛΟΥΚΑΣ – Σ ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗΣ Ο.Ε.» που θα του υποδείξει η HENKEL HELLAS A.B.E.E για την παραλαβή του δώρου. Η διαφημιστική εταιρεία θα ενημερωθεί για τα ονόματα των νικητών μέσω της σχετικής ανακοίνωσης που θα γίνει στην Ιστοσελίδα. Το όνομα του 1ου νικητή δύνανται να διαβιβαστεί στην διαφημιστική εταιρεία «Ι.ΦΕΛΟΥΚΑΣ – Σ ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗΣ Ο.Ε.» για την ολοκλήρωση της αποστολής του δώρου.

Οι νικητές 2ος – 6ος θα πρέπει εντός δέκα (10) ημερών από την γνωστοποίηση της ανάδειξης του να επικοινωνήσει ο ίδιος με τις εκαστοτε εταιρειες για να λαβει το δωρο του.

Οι διαφημιστικές είναι υπεύθυνες να επαληθεύσουν όλα τα απαιτούμενα προσωπικά στοιχεία από τους νικητές για την παραλαβή των δώρων. Αν οι νικητές εντός δέκα (10) ημερών μετά την ανακοίνωσή των αποτελεσμάτων αρνηθούν το δώρο τους ή δεν εμφανιστούν/επικοινωνήσουν για οποιοδήποτε λόγο με την αντίστοιχη διαφημιστική για να δηλώσουν ότι το αποδέχονται και για να ορίσουν από κοινού τον χρόνο και τον τρόπο παράδοσης του δώρου, τότε τα δώρα που τους αναλογούν απόλλυνται και οι Διοργανωτές απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απέναντι στα συγκεκριμένα άτομα και τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν άλλο ή οποιοδήποτε αντίτιμο ή αποζημίωση. Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής και/ή μη προσέλευσης/σύμπραξης των νικητών για να παραλάβουν τα δώρα που τους αντιστοιχούν εντός της ως άνω προθεσμίας καθώς και σε περίπτωση συνδρομής στα πρόσωπά τους λόγω ακυρότητας της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, τα δώρα θα προσφερθούν στους αμέσως επόμενους, κατά τη σειρά της ανάδειξης τους από την κλήρωση, επιλαχόντες. Αντίστοιχα, οι επιλαχόντες προκειμένου να κατοχυρώσουν τα δώρα τους θα πρέπει εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ενημέρωσή τους να καλέσουν την αντίστοιχη διαφημιστική εταιρεία, όπως περιγράφεται παραπάνω. Στην περίπτωση που παρέλθει το ως άνω χρονικό διάστημα τα δώρα που τους αναλογούν απόλλυνται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι των Διοργανωτών και οι Διοργανωτές μπορούν να τα διαθέσουν κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια. Οι Διοργανώτριες δεν θα φέρουν ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών/επιλαχόντων ή για την μη προσέλευση/σύμπραξη τους για παραλαβή των δώρων.

Οι υπόλοιποι 100 νικητές θα ειδοποιηθούν από τον ΘΑΝΟΠΟΥΛΟ στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που δήλωσαν κατά την αίτηση συμμετοχής στον Διαγωνισμo.

Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των Διοργανωτών περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην παροχή των προαναφερόμενων δώρων και δεν φέρουν καμία ευθύνη απέναντι στο νικητή ή οποιονδήποτε τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία, απώλεια και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το διαγωνισμό, το δώρο, την παροχή και την υλοποίηση της αγοράς. Οι Διοργανωτές απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη ιδίως για τυχόν ελάττωμα των δώρων ή/και για τυχόν βλάβη - ζημία για οποιονδήποτε λόγο ή/και για οποιαδήποτε πράξη, παράλειψη.

Μετά την παραλαβή των δώρων από τους νικητές ή τους επιλαχόντες νικητές, οι Διοργανώτριες εταιρείες ουδεμία υποχρέωση υπέχουν έναντι των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό (νικητών, επιλαχόντων και λοιπών συμμετεχόντων).

Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα των Διοργανωτών. Τυχόν μεταβίβαση ή εκχώρηση των δώρων ή τυχόν αλλαγή των προσωπικών στοιχείων των νικητών με στοιχεία τρίτου οικείου προσώπου, είναι άκυρη, εκτός εάν έχει προηγηθεί αυτής ρητή έγγραφη συναίνεση των Διοργανωτών αφενός και των νικητών αφετέρου.

11. Ευθύνη:

11.1 Οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής των δώρων εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση των δώρων, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής μεταφορά σχετική με την παροχή/παράδοση των δώρων. Επίσης, οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύνανται να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τους παρόντες όρους για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου τους.

11.2 Οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη και οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, και δη οι νικητές, δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής των δώρων.

11.3 Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Διοργανωτές δεν θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο δεν είναι δυνατή η λήψη από τα τεχνικά συστήματα τους όσων συμμετέχουν. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των Διοργανωτών για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια της διεξαγωγής της εν λόγω ενέργειας θα περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλήψεις τους από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτές.

11.4 Οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου τους, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, ή τα διατηρούμενα αρχεία καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

11.5 Κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτών, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως.

11.6 Οι Διοργανωτές δεν ελέγχουν τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών της εφαρμογής ή και άλλων ιστοτόπων, στις οποίες παραπέμπει η Ιστοσελίδα μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση άλλων ιστοτόπων, οι χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την αντίστοιχη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι οι Διοργανωτές υιοθετούν ή απλώς αποδέχονται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στους οποίους η Ιστοσελίδα παραπέμπει ή/και συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

11.7 Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα της Ιστοσελίδας ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από την ενέργεια και οι Διοργανωτές θα διατηρούν το δικαίωμα να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, οι Διοργανωτές θα δικαιούνται να ακυρώσουν συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει παραβιαστεί ή καταστρατηγηστεί οποιοσδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, οι Διοργανωτές θα δικαιούνται να μην αναγνωρίσουν τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).

11.8 Εάν οι Διοργανωτές έχουν οποιαδήποτε υπόνοια ότι συμμετέχων στο Διαγωνισμό προέβη σε παράνομη ή καταχρηστική ενέργεια ή συμπεριφορά , έχουν το δικαίωμα να αποκλείσουν από το Διαγωνισμό τον εν λόγω συμμετέχοντα σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού (ήτοι ακόμη κι αφού τυχόν έχει ανακηρυχθεί νικητής ή έχει ειδοποιηθεί για την παραλαβή του δώρου του).

11.9 Οι Διοργανωτές ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό για οποιαδήποτε ζημιά ή/και βλάβη τυχόν προκληθεί σε εκείνους και που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό. Οι Διοργανωτές ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό για τυχόν νομικά ή πραγματικά ελαττώματα των δώρων που θα αποκτήσουν.

11.10 Κατά την αξιοποίηση των δώρων, οι Διοργανωτές θα κάνουν χρήση υπηρεσιών τρίτων παρόχων (διαφημιστικές εταιρείες). Οι Διοργανωτές δεν ευθύνονται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οιοσδήποτε κάνει χρήση των δώρων ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεόμενων, αμέσως ή εμμέσως, οπωσδήποτε με τα ανωτέρω δώρα, ούτε υπόσχονται ούτε εγγυόνται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω δώρα.

11.11 Οι νικητές του Διαγωνισμού είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την διευκόλυνση και ομαλή συνεργασία με τον εξωτερικό συνεργάτη που θα υλοποιήσει τις υπηρεσίες που αφορούν στα δώρα.

12. Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία: Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των Διοργανωτών και της ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ.

13. Προσωπικά Δεδομένα: Προϋπόθεση της διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού και της ανάδειξης των νικητών αποτελεί η επεξεργασία των κατά τα ανωτέρω δηλωθέντων προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων και των νικητών, καθώς και η προβολή των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με ανάρτηση των ονοματεπώνυμων των νικητών στην Ιστοσελίδα για είκοσι (20) ημέρες. Μετά την παρέλευση του εν λόγω χρονικού διαστήματος, τα ονόματα των νικητών θα απαλείφονται από τον ως άνω δικτυακό τόπο. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα τηρούνται από τους Διοργανωτές αποκλειστικά και μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ανάδειξη των νικητών, την κατακύρωση και αποστολή των δώρων στους νικητές και την τυχόν επίλυση οποιουδήποτε θέματος αφορά στη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού. Με το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος, τα ως άνω προσωπικά δεδομένα θα διαγράφονται με ασφάλεια από τα συστήματα των εταιρειών. Οποιοσδήποτε δεν επιθυμεί την κατά τα ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ή την προβολή των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, οφείλει να μη συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Τα σχετικά προσωπικά δεδομένα που θα συλλεχθούν δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους και θα διατηρηθούν με κάθε προσήκον μέτρο ασφάλειας και εμπιστευτικότητας. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού είναι το ονοματεπώνυμο, αριθμός σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου του συμμετέχοντα και το e-mail, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν σε συνεργάτες των Διοργανωτών και την ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους για τον ως άνω σκοπό. Ειδικά για τους νικητές, θα τηρηθεί αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: ονοματεπώνυμο, αριθμό σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου, e-mail καθώς και ταχυδρομική διεύθυνση. Εφόσον απαιτηθεί για την αξιοποίηση των δώρων, δύναται να ανακοινωθούν τα ονόματα των νικητών και των επιλαχόντων σε τρίτες συνεργαζόμενες με αυτές επιχειρήσεις, οι οποίοι θα ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία. Η χρησιμοποίηση εκ μέρους των Διοργανωτών, της ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ και των Διαφημιστικών των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων και νικητών, καθώς και κατά την αξιοποίηση των δώρων, με σκοπό να κοινοποιηθούν δημοσίως κατά τα ανωτέρω είναι απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 679/2016 («GDPR»), το Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι Διοργανώτριες δηλώνουν ότι τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από αυτά που απαιτούνται για τους σκοπούς της εν λόγω επεξεργασίας, όπως περιγράφονται ανωτέρω, έχουν δε συλλεχθεί πάντα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία των δεδομένων θα λάβει χώρα τηρουμένων των εγγυήσεων της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι διαγωνιζόμενοι διατηρούν τα δικαιώματα, που παρέχονται από τον νόμο και ιδίως τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, αντιρρήσεως, διαγραφής και φορητότητας των δεδομένων τους όπως προβλέπονται στον ισχύοντα Νέο Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Επομένως, εάν ο οποιοσδήποτε συμμετέχων επιθυμεί να μάθει περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρησιμοποίησης των προσωπικών δεδομένων του ή εάν επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση, να επικαιροποιήσει, να διαγράψει ή να διορθώσει τα δηλωθέντα προσωπικά δεδομένα, ή εάν επιθυμεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, να προβάλει οποιαδήποτε αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για νόμιμους λόγους, ή να ενημερωθεί για τους εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων, μπορεί να επικοινωνήσει με την ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση.

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία: Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Τυχόν ακυρότητα οποιοδήποτε όρου εκ των παρόντων δεν συνεπάγεται την ακυρότητα και των υπόλοιπων όρων. Κάθε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

15. Αποδοχή των όρων: Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό αποτελεί επίσημη δήλωση περί γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των όρων του από τους συμμετέχοντες σε αυτόν και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή/και δικαίωμα, οικονομικό ή άλλο, έναντι των Διοργανωτών, της ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ και των διαφημιστικών εταιρειών.